Tablica przepływów międzygałęziowych

Prognozowanie długoterminowe

Tablica przepływów międzygałęziowych, będąca punktem odniesienia dla prognozowania długoterminowego, powinna być możliwie jak najbardziej aktualna i szczegółowa. Statyczny model przepływów nie dostarczy bowiem informacji o postępie, technicznym czy zmianach innych, czynników, które powodują ‚zmienność w czasie współczynników technicznych  macierzy przepływów.  Niemniej   jednak  do   symulacji  dynamicznych zachowań gospodarki zastosowano klasyczny model Leontiefa, uwzględniając zmiany techniki, kapitału, zapasów i innych czynników.
Zmiana techniki dotyczy zarówno danej gałęzi, w której tę zmianę wprowadzono, jak i innych gałęzi dostarczających jej materiały i części. Oszacowując współczynnik przepływów międzygałęziowych na najbliższe dziesięciolecie należy każdą przewidywaną zmianę w technice jednej z gałęzi przenieść na zmiany w popycie bezpośrednim i pośrednim na materiały. W ten sposób do modelu prognostycznego wprowadza się zmienne współczynniki nakladów-wyników.
Wzrost produkcji w przemyśle samochodowym w okresie następnych 10 lat ( prognozowanie długoterminowe ) wpłynie na popyt na opony, co z kolei spowoduje wzrost popytu na włókna używane do produkcji opon 1}. W dziesięcioletniej prognozie będą musiały być uwzględnione zmiany techniczne w przemyśle samochodowym i gumowym. W przeszłości zmiany w technologii produkcji opon miały decydujący wpływ na kilka gałęzi przemysłu. Przed drugą wojną światową tkaniny do opon były produkowane prawie wyłącznie z bawełny. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych znacznie wzrosło użycie włókna sztucznego produkowanego z celulozy drzewnej. W końcu lat pięćdziesiątych zaczęto stosować włókno nylonowe, a w końcu lat sześćdziesiątych włókno poliestrowe. Produkcja zarówno włókien nylonowych, jak i poliestrowych jest oparta na pochodnych ropy naftowej. W ten sposób podstawowe źródło surowca przeszło z rolnictwa do leśnictwa, a następnie do przemysłu naftowego.
Jakich zmian w technologia produkcji opon można oczekiwać w najbliższym dziesięcioleciu? Oczywiście jakiekolwiek zmiany by nie .zaszły, będą miały wpływ na popyt na włókna, wyroby chemiczne, ropę naftową i wiele innych. Model przepływów do celów prognozowania, szacujący zapotrzebowanie na materiały do 1980 r., będzie musiał dopuszczać możliwość takich zmian w technologii.