Przepływy międzygałęziowe

Użyteczność analizy przepływów międzygałęziowych dla zarządzania w gospodarce zależy w dużym stopniu od aktualności, dokładności i kompletności danych wyjściowych. W przyszłości będą niezbędne dodatkowe wydatki i wysiłki ze strony instytucji państwowych, ośrodków badawczych   i  przedsiębiorstw   przemysłowych,  w   celu   zapewnienia   dostępu do aktualnych i szczegółowych informacji z tego zakresu. W nadchodzących latach coraz więcej przedsiębiorstw będzie zbierać i stabilizować dane statystyczne dotyczące sprzedaży i zakupu towarów w postaci umożliwiającej analizę przepływów.
W dużej organizacji przemysłowej, zrzeszającej wiele różnie zlokalizowanych zakładów, zbieranie podstawowych informacji o sprzedaży i zakupach może stać się ogromnym zadaniem, którego nie da się rozwiązać inaczej, jak systemem komputerowym. Zbieranie danych o sprzedaży i zakupie towarów we wszystkich zakładach, także, jeśli jest to potrzebne, we wszystkich firmach związanych z danym przedsiębiorstwem, powinno być dokonywane jednorodnym, systemem, aby sprawozdania o sprzedaży i zakupie mogły być agregowane w ośrodku obliczeniowym.
Działalność przedsiębiorstwa można klasyfikować według jego zakładów   produkcyjnych,   głównych  wyrobów,   ośrodków  sprzedaży  itd.

Podobnie wszyscy dostawcy i nabywcy powinni być sklasyfikowani w którejś z czterocyfrowych (a może pięcio- lub sześciocyfrowych) ka-                   :
tegorii.
Istnieją trzy podstawowe metody klasyfikacji gałęzi przemysłu (przepływy międzygałęziowe):

  1.   według wyrobów
  2. według działalności,
  3. według zakładów.

Zdecydowano się na przyjęcie trzeciego kryterium. Zasady klasyfikacji opisano w publikacji Bureau of the Budget (Biura Budżetu). Zgodnie z definicją SIC, przez zakład rozumie się nie osobę prawną lub towarzystwo,, lecz raczej jednostkę gospodarczą, która dostarcza dóbr lub usług, jak np. farma, sklep, kopalnia, czy fabryka. Zakłady klasyfikują się według podstawowego wyrobu. Następnie wszystkie zakłady oznaczone jednakowo grupuje się w gałąź . Definicja zakładu staje się ważna wówczas, gdy wielu nabywców ma pięć, sześć lub więcej głównych wyrobów i należy ich odpowiednio sklasyfikować.

Po sklasyfikowaniu nabywców według ustaleń SIC, można w sprawozdaniach o sprzedaży używać odpowiednich numerów kodowych. System taki ‚może dostarczać kierownictwu przedsiębiorstwa informacji o całkowitej wartości sprzedaży z rozbiciem na głównych .nabywców (według  klasyfikacji   SIC)  kwartalnie  i rocznie.   Ośrodek  obliczeniowy
przygotowuje takie sprawozdanie na podstawie informacji przesyłanych pod koniec kwartału przez zakłady i przedsiębiorstwa stowarzyszone. Dane są nadsyłane na dyskach  o jednakowym formacie, które  zawierają: numer konta nabywcy, odrębny dla każdego zakładu numer kodu SIC oraz roczną wartość sprzedaży. W ten sposób łatwo jest otrzymać łączną wartość sprzedaży dla poszczególnych zakładów i dla całego koncernu, zgodnie z klasyfikacją SIC.
Odnosząc informacje o sprzedaży przedsiębiorstw do tablicy przepływów międzygałęziowych całej gospodarki należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników, a mianowicie:

  1.  asortyment produkcji każdej gałęzi zgodnie z klasyfikacją SIC;
  2. udział przedsiębiorstwa w rynku;
  3. ceny wyrobów (sprzedaż dla przedsiębiorstw jest notowana w cenach fabrycznych, podczas gdy w ceny rynkowe wlicza się również koszty transportu, marże handlowe, podatki pośrednie);
  4.  zgodność wysyłek (sprzedaży) według listy producentów (Census of Manufacturer’s) z produkcją globalną gałęzi przemysłowych według tablicy przepływów”. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które trudno tu szczegółowo omówić.

Gdy informacje o sprzedaży i zakupie zostaną uporządkowane według klasyfikacji SIC, wówczas można budować tablice wartości przepływów (transakcji) danego przedsiębiorstwa dla dowolnych okresów, na przykład rocznie.

Statyczny model przepływów przedsiębiorstwa służy oczywiście tylko jako punkt wyjścia do dalszej analizy. Coraz większy nacisk kładzie się na projektowanie bardziej kompleksowych modeli dynamicznych i zastosowanie symulacji komputerowej. W związku z tym będzie wzrastało zapotrzebowanie na prace badawcze w tej dziedzinie dopóty, dopóki kompleksowe modele dynamiczne przepływów nie staną się dla kierownictwa osiągalnym elastycznym narzędziem planowania.
W ostatnich latach wśród kierownictwa dużych i średnich przedsiębiorstw wzrosło zrozumienie dla potencjalnych możliwości metody przepływów w planowaniu produkcji. W wielu jednak przedsiębiorstwach kierownictwo odniosło się z niechęcią do zastosowania analizy przepływów, jako narzędzia planowania, z następujących powodów:

  1. dostępna baza danych jest już zazwyczaj nieaktulna
  2. zbieranie i  przetwarzanie  danych,   jest procesem trudnym i  skomplikowanym.

Najważniejszą korzyścią, jaką analiza przepływów mogłaby przynieść przedsiębiorstwu, jest wprowadzenie elementu równowagi do procesu planowania. W miarę rozwoju prac badawczych analiza przepływów międzygałęziowych stanie się prawdopodobnie pożytecznym ogniwem pośrednim między planami robionymi przez ludzi związanych z produkcją, a planami strategicznymi robionymi na szczeblu kierownictwa koncernu, będzie dla kierownictwa wygodnym narzędziem do oceny planów o różnym horyzoncie czasowym.